Opinie o Nas

Pobierz aplikację apteki, loguj się i sprawdzaj status zamówienia!

Pobierz aplikację na telefon
Zawartość koszyka
  • Nie dodano żadnych produktów do koszyka.
Wartość zamówienia: 0,00

Reklamacje i zwroty

Zwrot Produktów


1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, informuje natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych dla produktów przez producentów.

3. Wyłącznie Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru:

 -Adresat:
Apteka Vita s.c. os. Złotej Jesieni 2a
31-826 Kraków
- Ja (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów)
- Data zawarcia odbioru Produktów:
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
- Adres konsumenta(-ów):
- Podpis konsumenta(-ów):
- Data:

Formularz do pobrania:http://www.e-aptekavita.pl/upload/wzor_zgloszenia_reklamacyjnego.jpg

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór wskazano w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, na formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę pod adresem http://www.e-aptekavita.pl/upload/wzor_odstapienia_od_umowy.jpg lub w innej formie zgodnej z Ustawą.

6. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

7. Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi. Jeżeli jednakże Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy.

8. Sprzedawca dokonuje 14u zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej.

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.

11. Konsument odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Na podst. art. 38 pkt. 5) Ustawy, Sprzedawca wyłącza postanowienia § 10 Regulaminu http://www.e-aptekavita.pl/upload/Regulamin.pdf w stosunku do Produktów, które zostały przez Konsumenta otwarte po ich dostarczeniu.

15. Na podst. art. 38 pkt. 3) Ustawy, Sprzedawca wyłącza postanowienia § 10 Regulaminu http://www.e-aptekavita.pl/upload/Regulamin.pdf w stosunku do Produktów, które zostały wyprodukowane wg specyfikacji Konsumenta, a w szczególności w stosunku do leków na receptę wykonywanych na zamówienie.

16. Na podst. art. 3 ust 1 pkt. 7 Ustawy, do sprzedaży produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych nie stosuje się przepisów Ustawy.

17. Na podst. art. 96 ust. 6 ustawy z dn. 6.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne, produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi, chyba że powodem zwrotu jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub sfałszowanie produktu leczniczego.


Reklamacje


1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim stanowisku w przedmiocie otrzymanej reklamacji.